Audio book Duy ma cật sở thuyết kinh

ẢnhLink audio + book miễn phí: http://vnaudiobook.com/audio-books-DUYMACAT-SO-THUYET-KINH-473.html

Giới thiệu cuốn sách:

Bản chất của Phật pháp là không phải chỉ đặc biệt giành cho ai. Ai cũng có phần Phật pháp. Nhưng là cái phần đúng theo giới pháp và hình thức giới pháp.

Trái với tiểu thừa nói đời Phật chỉ có đức Di lạc là bồ tát, đại thừa nói đời Phật, mà ngay trong nhân loại, ít nhất cũng có những vị bồ tát sau đây, ghi theo Thế giới Pg thông sử, tập thượng, trang 136.

    1. Văn thù đại sĩ,
    2. Thiện tài đồng tử,
    3. Bảo tích và Duy ma, 500 người ở thành Tì da li.
    4. Hiền hộ, với 16 người ở thành Vương xá.

Ấy là sách trên đã sót hoàng hậu Thắng man, và chắc còn sót không ít.

Về nhóm Hiền hộ 6 người thì nhiều chỗ nói đến, Phật học đại từ điển trang 214 ghi lại tạm được. Theo đó, họ toàn là tại gia. Nhưng Thế thân bồ tát nói họ có đủ mọi sự bất khả tư nghị của bồ tát (luận Pháp hoa, cuốn thượng). Tên của họ thì kinh Tư ích cuốn 1 kê đầy đủ, còn luận Trí độ chỉ lược kê 6 người nhưng có vài chi tiết được ghi rõ.

Đây là danh sách mà kinh Tư  Ích kê đủ.

    1. Hiền hộ bồ tát,
    2. Bảo tích bồ tát,
    3. Tinh đức bồ tát,
    4. Đế thiên bồ tát,
    5. Thủy thiên bồ tát,
    6. Thiện lực bồ tát,
    7. Đại ý bồ tát,
    8. Thù thắng ý bồ tát,
    9. Tăng ý bồ tát,
    10. Thiện phát ý bồ tát,
    11. Bất hư kiến bồ tát,
    12. Bất hưu tức bồ tát,
    13. Bất thiểu ý bồ tát,
    14. Đạo sư bồ tát,
    15. Nhật tạng bồ tát,
    16. Trì địa bồ tát.
    Còn luận Trí độ lược kê.
    1. Bạt đà ba la, cư sĩ bồ tát (Hiền hộ bồ tát), người thành Vương xá.
    2. Bảo tích, vương tử bồ tát (Bảo tích bồ tát), người thành Tì da li.
    3. Hoàng đức, trưởng giả tử bồ tát (Tinh đức bồ tát), người nước Chiêm ba.
    4. Đạo sư, cư sĩ bồ tát (Đạo sư bồ tát), người nước Xá vệ.
    5. Na la diên, bà la môn bồ tát (Đế thiên bồ tát), người nước Phù thê la.
    6. Thủy thiên, ưu bà tắc bồ tát (Thủy thiên bồ tát).

Ngoài ra, 16 vị la hán mà Pháp trú ký nói, cũng gọi là 16 đại sĩ, “vâng huấn dụ của Phật, vĩnh viễn ở tại thế giới này mà tế độ chúng sinh”. Danh sách các ngài, kể cả Phạn tự, được kê rõ trong Phật học đại từ điển, trang 2844 và 211. Trong số đó, đứng đầu là tôn giả Tân đầu lô, thứ 11 là tôn giả La hầu la, thứ 16 là Châu lị bàn đà, 3 vị có trong kinh Di đà. Nhưng Pháp trú ký là do tôn giả Nan đề mật đa la nói ra, bách kỷ 8 sau Phật nhập diệt. Nói tại Tích lan, mở đầu có câu” Như lai đã nói kinh Pháp trú, nay chỉ lược lại”. Mười sáu vị la hán ở đây “được gọi là đại sĩ, vâng huấn dụ của Phật, vĩnh viễn ở tại thế giới này mà tế độ chúng sinh”, thì đại sĩ là đại bồ tát, có thể nói được như vậy.

*

Đại thừa, cỗ xe của bồ tát, có thể tổng quát vào trong 3 câu mà luận Trí độ đã nói. Đó là thích ứng với nhất thế trí, đại bi đứng đầu, không thủ đắc là phương tiện. Nhất thế trí là tuệ giác của Phật; đại thừa thì chí nguyện và đời sống phải thích ứng với tuệ giác đó. Đại bi là từ bi rộng lớn; đại thừa thì phải thương mà gánh vác lấy chúng sinh. Không thủ đắc là tánh không; đại thừa thì phải từ đó mà làm sạch thế giới, làm nên chúng sinh. Tương tự 3 câu trên đây, kinh Đại nhật cũng nói tâm bồ đề làm nhân tố, đại bi làm căn bản, phương tiện làm hoàn thành. Đừng lầm lẫn phương tiện là tùy tiện. Phương tiện là áp dụng nhưng phương cách khéo léo để ích lợi chúng sinh, hội nhập tuệ giác.

Nhìn lại Duy ma thì thấy kinh này chủ não là Bát nhã, văn phong là Hoa nghiêm.

Duy ma trọng nhất là bồ đề tâm và thâm tâm. Bồ đề tâm thì vừa cầu mong vừa phát huy tuệ giác của Phật. Thâm tâm là chân thành sâu xa trong việc gánh vác chúng sinh đau khổ và hội nhập bản thể siêu việt. Với 2 tâm này, Duy ma cho thấy có thể, và cần phải, sử dụng và hoạt dụng đến thành ra diệu dụng, đối với toàn bộ cuộc đời và việc đời. Bao nhiêu ky thuật công nghệ, bồ tát thì phải học, phải làm và phải dạy, đã đành, chính trị, quân sự, Duy ma cũng không bỏ. Thế giới càng xuống dốc, bồ tát càng có mặt và ra sức. Do vậy, bồ tát không phải được đề cao mà là bị đòi hỏi, phải “bất khả tư nghị”.

Duy ma là như vậy. Nên học tập và truyền bá kinh này là “đi theo đường đi của đức Thế tôn”.

Mười sáu tháng 5, 2537
Trí quang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s